Bëjë këtë lutje me zë, ashtu që ta dëgjojnë atë prindërit

“Dhe thuaj: “O Zoti im, mëshiroji ata (prindërit e mi), ashtu siç më kanë rritur, kur unë isha i vogël!” (El-Isra’, 24)

“Dijetarët thanë: “Bëjë këtë lutje me zë, ashtu që ta dëgjojnë atë prindërit, në mënyrë që të bësh bashkë mes lutjes për ta dhe futjes së gëzimit në zemrat e tyre. Po ashtu lutesh me këtë lutje për ta kur je vet, në mënyrë që të jetë më e pranuesheme (tek Allahu).”

(“Sherhu Kitabi Et-Teuhid”, mësimi 3 – Shejh Sulejman Er-Ruhajlij)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *