Cilat janë katër gjërat që e sjellin furnizimin?

Ka thënë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë: “Katër gjëra e sjellin furnizimin:

Namazi i natës;
Kërkimi i faljes shpesh para agimit;
Të bërit zakon të sadakasë (lëmoshës);
Përmendja e Allahut (dhikri) në fillim të ditës dhe në fund të saj.
Kësaj liste mund t’i shtohet edhe: 5. Sunetet (apo nafilet) që falen në shtëpi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *